ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Форма інформаційного запиту

Відкрита публічна інформація

 

Відправити запит

Публічна інформація на КП “МКПВ” ХМР надається згідно із Законом України «Про доcтуп до публічної інформації» та нової редакції Закону України «Про інформацію». Запити – як індивідуальний, так і колективний – приймаються в різній формі:

  • по телефону/факсу: (057)728-02-71;
  • на адресу електронної пошти: kp_mkoo_hgs@net
  • поштою за адресою: 61072, Україна, м. Харків , вул. Тобольська, 38.

Фізичні та юридичні особи також можуть безпосередньо звертатися до працівників КП «МКПВ» ХМР за адресою:

м. Харків, вул. Тобольська, 38 (режим роботи: понеділок-п’ятниця з 8:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00).

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • ім’я/найменування запитувача, поштову/електронну адресу, контактний телефон;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити, зміст документа, що запитується (якщо запитувачу відомо);
  • підпис і дату, за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію.

Строк розгляду запитів на інформацію

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів  з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Однак, важливо розуміти, що клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Плата за надання інформації

Відповідно до статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” інформація на запит надається безкоштовно. Але, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Плата за копіювання (друк, сканування) документів, що надаються за запитом, стягується, починаючи з одинадцятої сторінки, в таких розмірах:

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 (грн. без ПДВ за виготовлення однієї сторінки)


п/п
Мінімальна заробітна плата * формат А4 і менший розмір (в т.ч. двосторонній друк) – 0,1% від мінімальної заробітної плати формат А3 і більший розмір (в т.ч. двосторонній друк) – 0,2% від мінімальної заробітної плати Документи будь-якого формату, якщо поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в т.ч. двосторонній друк) – 0,4% від мінімальної заробітної плати
розмір, грн. дата ведення
1 4173 01.01.2019р. 4,17 8,35 16,69
* – згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік».
Розрахунок виконаний на підставі постанови КМУ №740 від 13.07.2011 р.
ПДВ нараховується згідно з чинним законодавством.
Примітка. Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та друку документів.

ПРАВА ЗАПИТУВАЧІВ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Рішення, дії або бездіяльності розпорядника інформації можуть бути оскаржені директору Департаменту комунального господарства Харківської міської ради або в суді. Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

НАБОРИ ДАНИХ КП «МКПВ» ХМР, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ У ФОРМІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

КП «МКПВ» ХМР оприлюднюються (оновлюються) набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за адресою  https://data.gov.ua/

КП «МКПВ» ХМР оприлюднюються (оновлюються) набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Веб-порталі відкритих даних м. Харків  за адресою http://data.city.kharkov.ua/

Інформація про діяльність комунальних підприємств (в тому числі, КП «МКПВ» ХМР), які перебувають в комунальній власності громади міста Харкова з метою забезпечення відкритості та прозорості в діяльності комунальних підприємств на основі ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України за адресою http://data.city.kharkov.ua/utilities.html